آدرس دفتر:خیابان شهید بهشتی سراه زیارتی

ساختمان مرزبان طبقه سوم واحد نه

آدرس مزرعه و گلخانه : کاشان روستای

محمدآباد مرکزی، گلخانه مهندس مرتضی زمانی 

شماره تماس:

۰۹۱۳۱۶۱۵۳۱۶ : حمیدرضا سرکرده

۰۹۱۳۲۷۶۲۰۹۷:مهندس مرتضی زمانی

۰۹۱۳۰۳۹۰۵۹۴:محسن زمانی

۰۳۱۵۵۵۶۰۳۷۹: دفتر کاشان

پست الکترونیکی:

HoseinSarkardeh5@gmail.com