خدمات شرکت کشت و صنعت 
طوبی سفید      شهر عبارتند از:

  • مشاوره                                                                        

  • پذیرش سفارشات مربوط به گل و غنچه  و نهال گل محمدی وکلیه گیاهان داروی   

  • ایجاد و احداث مزارع و باغات گل محمدی و گیاهان دارویی تضمین  کشت،‌تضمین خرید و تضمین تولید   محصول گل محمدی                               

  • فروش کلیه عرقیجات و شربت های گیاهیتهیه شدهبه صورت کاملاارگانیک،   در باغات و گلخانه های خود شرکت        

  • پذیرش صادرات در حد وسیع تا سطح  ۱۰میلیون نهال گل محمدی ومیلیون ها تن گل و غنچه گل محمدی                        

  • احداث گلخانه در هر نوع متراژ و ابعاد مناسب برای هر نو ع گل و گیاه

اگر سوالی دارید میتوانید با ما ارتباط برقرار کنید.