تولید محصول آویشن  و همچنین قلمه آن از جمله خدمات شرکت می باشد.