آماده سازی غنچه خشک گل محمدی تولید شرکت کشت و صنعت طوبی سفید شهر جهت صادارات به کشور  چین